Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Για να φτιάξουμε το αύριο, ας παραδεχτούμε το σήμερα

Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ *
Βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, υπαρξιακό σχεδόν, για την σχέση της Αριστεράς με την κοινωνία. Μετά από εβδομάδες στις οποίες περπατάμε σε τεντωμένο σκοινί, ίσως δεν έχει νόημα να επαναλάβουμε όλα αυτά που κάναμε λάθος και όλα αυτά που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Δυστυχώς, μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κρατάμε στα χέρια μας ένα Μνημόνιο (ίσως το χειρότερο), με τη δέσμευση να εφαρμόσουμε υποχρεώσεις που απορρέουν από ωμούς εκβιασμούς και «τίποτε λιγότερο από αυτές», μιλάει από μόνο του.
Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο νόημα να μη δημιουργούνται διάφορες παρανοήσεις και ορισμένες φορές μάλιστα καθόλου τυχαία, αλλά σκόπιμα. Τέτοιες παρανοήσεις δεν είναι μέσα στο πεδίο των διαφωνιών, αλλά μεταφέρονται ακόμα και έξω από το πλαίσιο που ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκε και πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια – για την ακρίβεια έξω από το πλαίσιο της Αριστεράς, άρα και της «συντροφικότητας».
Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η «συντροφικότητα» δεν είναι όρος μεταφυσικός (ή και σουρρεαλιστικός, με τον τρόπο που χρησιμοποιείται εσχάτως). Ένα παράδειγμα: μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά μια λογική που λέει «να ψηφίζαμε πρώτα το προ-Μνημόνιο (τα προαπαιτούμενα, δηλαδή), ενδεχομένως και το ίδιο το Μνημόνιο και μετά να πάμε συντεταγμένα να συζητήσουμε τα ζητήματα στρατηγικής μας σε συνέδριο;». Με αυτή τη λογική, όλοι θα δεσμεύονταν πρώτα στο Μνημόνιο και μετά θα υπήρχε περίπτωση να συζητήσουμε εναλλακτικές στρατηγικές! Βγάζει κάποιο νόημα, αν παίρνουμε το ρόλο μας ως βουλευτές σοβαρά, πρώτα να ψηφίζουμε, δηλώνοντας ότι το κάνουμε... για να το αλλάξουμε αμέσως μετά οι ίδιοι;
Διότι αν όντως απολογούμαστε στον ελληνικό λαό, τότε η ψήφος μας δεν ξεγράφει, ούτε προφανώς είναι πειστική η στάση «ψηφίζω τα μέτρα και διαφωνώ» - οι νόμοι δεν κυρώνονται με διαφωνίες εισηγητικά ή συμφωνίες επί της αρχής, αλλά με καταμετρημένες ψήφους. Αν, από την άλλη, απολογούμαστε στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, τότε είναι τελείως βέβαιο ότι είμαστε εκτός πλαισίου.
ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Ιερισσού για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για τις Σκουριές


Μόνο οργή και λύπη μπορεί να προκαλέσει η αναφορά του πρωθυπουργού της χώρας Αλ. Τσίπρα στη χθεσινή του συνέντευξη στον ρ/σ “στο Κόκκινο” και στον Κώστα Αρβανίτη στο ζήτημα των Σκουριών της Χαλκιδικής, σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων στην πολυεθνική εταιρεία Eldorado Gold. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία που, σύμφωνα με την ίδια, ανέρχονται σε 1980, αριθμό που το κίνημα της Χαλκιδικής αμφισβητεί, χθες δια στόματος του πρωθυπουργού αυξήθηκαν σε 5.000! Τέτοιες κουβέντες μέχρι σήμερα μόνο από φερέφωνα της εταιρείας τύπου Πάχτα είχαμε ακούσει.

Την ίδια στιγ­μή, ο πρω­θυ­πουρ­γός και πρό­ε­δρος του κόμ­μα­τος που προ­ε­κλο­γι­κά δε­σμευό­ταν για το κλεί­σι­μο των Σκου­ριών από την κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς δεν προ­χώ­ρη­σε σε οποια­δή­πο­τε τύπου απο­σα­φή­νι­ση σχε­τι­κά με το πότε θα συμ­βεί αυτό, δε­δο­μέ­νου ότι εδώ και πέντε μήνες το κί­νη­μα της Χαλ­κι­δι­κής λαμ­βά­νει μόνο υπο­σχέ­σεις ενώ η εται­ρεία συ­νε­χί­ζει το κα­τα­στρο­φι­κό έργο της με­τα­τρέ­πο­ντας το βουνό Κά­κα­βος σε ένα ρη­μαγ­μέ­νο τοπίο.

Εδώ και πέντε μήνες έχου­με κα­τα­θέ­σει το σύ­νο­λο των στοι­χεί­ων που αφο­ρούν τις πα­ρά­νο­μες ερ­γα­σί­ες της εται­ρεί­ας στο βουνό, πα­ρα­νο­μί­ες που και το ίδιο το Υπουρ­γείο Πα­ρα­γω­γι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης μέσω του πρώην υπουρ­γού Π. Λα­φα­ζά­νη είχε εντο­πί­σει, επι­στρέ­φο­ντας τους φα­κέ­λους της με­ταλ­λουρ­γί­ας πίσω στην εται­ρεία για μια σειρά ελ­λεί­ψε­ων, πάνω στις οποί­ες η τε­λευ­ταία αρ­νεί­ται πει­σμα­τι­κά να το­πο­θε­τη­θεί και είναι εδώ και καιρό εκ­πρό­θε­σμη. Το Υπουρ­γείο Πα­ρα­γω­γι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης είχε στην διά­θε­σή του και τον χρόνο και τα νο­μι­κά στοι­χεία για να ολο­κλη­ρώ­σει τον έλεγ­χο της νο­μι­μό­τη­τας των ερ­γα­σιών και να προ­χω­ρή­σει στην υλο­ποί­η­ση της δέ­σμευ­σης του κόμ­μα­τος για το ορι­στι­κό κλεί­σι­μο των Σκου­ριών.

Σή­με­ρα οι προσ­δο­κί­ες μιας τέ­τοιας εξέ­λι­ξης δια­ψεύ­δο­νται κα­τά­φω­ρα ενώ η υπο­μο­νή της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας που έχει συμ­βάλ­λει τα μέ­γι­στα για την ανά­δει­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε κυ­βέρ­νη­ση μέσα από τους αγώ­νες της, έχει πλή­ρως εξα­ντλη­θεί.

Μετά από τόσα χρό­νια αγώνα κό­ντρα στις επι­λο­γές των προη­γού­με­νων κυ­βερ­νή­σε­ων, για την κα­τα­στρο­φή (οι­κο­νο­μι­κή, κοι­νω­νι­κή πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή) του τόπου μας, την αστυ­νο­μι­κή βία και την δι­κα­στι­κή κα­τα­στο­λή,ερ­χό­μα­στε αντι­μέ­τω­ποι σε μια ιδιό­τυ­πη υπο­κρι­σία από τους ίδιους τους συ­ντρό­φους μας, που με­τα­θέ­τουν την διά­σω­ση του τόπου μας που κα­τα­στρέ­φε­ται κα­θη­με­ρι­νά στο άγνω­στο μέλ­λον με νέα κάθε φορά προ­σχή­μα­τα. Μόνο που τώρα η δια­πραγ­μά­τευ­ση έχει ολο­κλη­ρω­θεί και δεν έχει απο­μεί­νει καμιά δι­καιο­λο­γία ως απά­ντη­ση στο ερώ­τη­μα “γιατί μέχρι σή­με­ρα δεν έχουν κλεί­σει η Σκου­ριές;”

Κα­θι­στού­με σαφές ότι δεν μπο­ρεί η Αρι­στε­ρά και δη το κόμμα μας να χρη­σι­μο­ποιεί ερ­γα­λεια­κά μια κοι­νω­νία.

Οι μόνοι χα­μέ­νοι αγώ­νες είναι όντως αυτοί που δεν δί­νο­νται και τον αγώνα αυτόν τον δώ­σα­με στην κυ­ριο­λε­ξία με τις ζωές μας. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με όμως τον εμπαιγ­μό μας από κα­νέ­ναν πρώην και ιδιαί­τε­ρα από τον Πρω­θυ­πουρ­γό Αλέξη Τσί­πρα, που είχε κάνει τον αγώνα μας ση­μαία του,  ούτε θα αφή­σου­με τους συ­να­γω­νι­στές μας ανυ­πε­ρά­σπι­στους στο έλεος μιας πο­λυ­ε­θνι­κής. Για το ζή­τη­μα των Σκου­ριών υπάρ­χουν ήδη πολ­λές απο­φά­σεις συ­νε­δρί­ων και απαι­τού­με να γνω­ρί­ζου­με αν η ανα­κοι­νω­μέ­νη θέση του κόμ­μα­τός μας και του ίδιου του Προ­έ­δρου, όπως επα­νει­λημ­μέ­να έχει εκ­φρα­στεί από τον ίδιο και κο­ρυ­φαία στε­λέ­χη μας, έχει αλ­λά­ξει στα πλαί­σια της δια­φο­ράς που έχει προ­κύ­ψει με­τα­ξύ της δια­κη­ρυγ­μέ­νης πο­λι­τι­κής θέσης και της κυ­βερ­νη­σι­μό­τη­τας της «πρώ­της φοράς αρι­στε­ράς».

Είναι δε­δο­μέ­νο ότι εμείς θα συ­νε­χί­σου­με να αγω­νι­ζό­μα­στε μέσα από το κί­νη­μα ενά­ντια στο χρυσό μέχρι την τε­λι­κή δι­καί­ω­σή μας.

Ανα­κοι­νώ­νου­με ότι κα­νείς δεν θα πρέ­πει να μας θε­ω­ρεί δε­δο­μέ­νους, και να γίνει αντι­λη­πτό ότι η συ­νά­ντη­σή μας με την αρι­στε­ρά έγινε μέσα από αγώ­νες και όχι κω­λο­τού­μπες και ξε­που­λή­μα­τα.

Ο.Μ. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Ιε­ρισ­σού

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Ο Αρμαγεδδών της δραχμής κατά την Ernst & Young

του Κώστα Λαπαβίτσα
Το Grexit ως βιβλική καταστροφή
Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησε μια μελέτη υπό την αιγίδα της Ernst & Young με τίτλο "Οι οικονομικές επιπτώσεις ενός Grexit". Η Ernst & Young είναι μια μεγάλη εταιρεία υπηρεσιών προς πολυεθνικές και άλλες επιχειρήσεις, με ειδίκευση στα νομικά, λογιστικά και φοροτεχνικά. Η μελέτη εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις της συντεταγμένης εξόδου από το ευρώ για τη χώρα μας. Τα συμπεράσματα φαίνονται τρομακτικά. Ακόμη και το συντεταγμένο Grexit εμφανίζεται περίπου ως Αρμαγεδδών.
Σύσσωμα τα ΜΜΕ στη χώρα μας παρουσίασαν τη μελέτη ως απόδειξη της σοφίας του νέου μνημονίου που ετοιμάζεται να αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση. Από την Καθημερινή μέχρι το Πρώτο Θέμα, ο κατάλογος της υποτιθέμενης καταστροφής δεν έχει τέλος: Θα κλείσουν οι τράπεζες για μήνες, θα υποτιμηθεί το νέο νόμισμα κατά 50%, θα πέσει το ΑΕΠ 15-20%, δεν θα μειωθεί πραγματικά το χρέος, δεν θα υπάρξει άρση της λιτότητας, θα ανέβει ο πληθωρισμός, θα υπάρξει δελτίο στα καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα, θα, θα, θα ... 
Και όλα αυτά τα τραγικά στην "καλή" περίπτωση της συντεταγμένης εξόδου. Γιατί αν υπάρξει ασύντακτη έξοδος, η καταστροφή θα είναι ανυπολόγιστη, όπως μας πληροφορεί η ευαίσθητη Ernst & Young. 
Η Ernst & Young και η Oxford Economics/Haver Analytics
Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με ένα-δύο κατατοπιστικά στοιχεία για τη μελέτη. Την πραγματική δουλειά δεν την έκανε η Ernst & Young, η οποία δεν έχει τους οικονομολόγους που χρειάζονται, χώρια που είναι πολύ απασχολημένη με την επικερδή διαχείριση των συμβουλών προς πολυεθνικές, για να ασχοληθεί με δύσκολη οικονομική ανάλυση. Την έκανε η Oxford Economics/Haver Analytics, γνωστή εταιρεία τεχνικής οικονομικής ανάλυσης που παράγει εκτιμήσεις και προβλέψεις επ' αμοιβή. 
Δεν γνωρίζω πόσα πληρώθηκε η Oxford Economics/Haver Analytics από την Ernst & Young για την ανάλυση του Grexit, αλλά η σχετική της έκδοση "Global scenarios service, Summer 2015" τιμάται στα 1500 ευρώ το κομμάτι για την κοινή πελατεία. Εκεί βρίσκονται ορισμένα από τα πραγματικά τεχνικά και αναλυτικά στοιχεία περί Grexit και όχι στο ωραίο τομίδιο που τόσο ευγενικά παρουσίασε η Ernst & Young ως δικιά της "μελέτη".
Το κύριο συμπέρασμα της Οxford Economics/Haver Analytics
Τι λέει, λοιπόν, η Oxford Economics/Haver Analytics; Το σημαντικότερο συμπέρασμά της, το οποίο παραθέτω στο τέλος της ανάρτησης στα αγγλικά, είναι ότι, με σωστή διαχείριση, ένα Grexit θα ενισχύσει τη χώρα μεσοπρόθεσμα, παρά τις βραχυπρόθεσμες δυσκολίες. 
Επαναλαμβάνω: ένα συντεταγμένο και οργανωμένο Grexit είναι η καλή μεσοπρόθεσμη λύση για τη χώρα μας.
Να τονίσω ότι αυτά τα δηλώνει η Oxford Economics/Haver Analytics πριν να γίνουν γνωστοί οι τρομακτικοί όροι του νέου μνημονίου. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να καταλάβει κανείς ότι, αν το Grexit ήταν μεσοπρόθεσμα ενδεδειγμένο πριν, τώρα είναι επιβεβλημένο. 
Το κεντρικό αυτό συμπέρασμα της Oxford Economics/Haver Analytics απλώς δεν υπάρχει στη "μελέτη", με τα εξαιρετικά χρώματα και τα ωραία σχέδια, που μεγαλοπρεπώς παρουσίασε η Ernst & Young και την οποία αναπαρήγαγαν ασμένως τα ελληνικά ΜΜΕ. Έχει παραβλεφθεί, κομψά και ντροπαλά.
Ή για να το θέσω αλλιώς, η Ernst & Young πήρε την τεχνική ανάλυση της Oxford Economics/Haver Analytics, αλλά αγνόησε το κύριο συμπέρασμα για τις μεσοπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις του Grexit.  Επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις βραχυπρόθεσμες δυσκολίες, γέμισε τη δικιά της "μελέτη" με τα διαγράμματα της τεχνικής ανάλυσης ώστε να είναι επιστημονικοφανής και ανερυθρίαστα μας πληροφόρησε ότι το Grexit θα είναι αρνητικό. Με ενθουσιασμό ακολούθησαν τα ελληνικά ΜΜΕ, μετατρέποντας το Grexit σε Αρμαγεδδώνα.  
Κλασικότερο παράδειγμα παραπλάνησης και εξαπάτησης του ελληνικού κοινού για το θέμα της εξόδου από την ΟΝΕ είναι δύσκολο να βρει κανείς. Θα συμβούλευα δε τους πελάτες της Ernst & Young να ζητήσουν λογαριασμό. Κάτι δεν πάει καλά ...
Τα πραγματικά χαρακτηριστικά της τεχνικής ανάλυσης
Τι λέει, λοιπόν, η ανάλυση της Oxford Economics/Haver Analytics. Δεν υπάρχει τρόπος να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα χωρίς τεχνικές λεπτομέρειες, άρα αιτούμαι την υπομονή σας για λίγο. Θα είμαι όσο συνοπτικότερος γίνεται.

Νέες αθλιότητες της "Καθημερινής": Μετά τα ρεσάλτα Λαφαζάνη, ανακάλυψε σχέδιο χακαρίσματος από Βαρουφάκη !


Την εφημερίδα "Καθημερινή" τη ξέραμε δεκαετίες τώρα, ως μια μεν συντηρητική εφημερίδα, αλλά σοβαρή...Αυτά ίσχυαν, μέχρι να την αναλάβει ο Αλαφούζος (δες ΣΚΑΙ), και αυτές τις μέρες, δίνει ρεσιτάλ παραπληροφόρησης με φανταστικές ειδήσεις, που έχουν ως σκοπό να στοχοποιήσουν στην κοινή γνώμη, όσους διαφωνούν με το Τρίτο Μνημόνιο που έφεραν Τσίπρας, Καμμένος, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι.
Έτσι, μετά το ευφάνταστο ρεπορτάζ της προηγούμενης Κυριακής, όπου ο Λαφαζάνης και ο Στρατούλης θα απήγαγαν τον Στουρνάρα και θα καταλάμβαναν το νομισματοκοπείο, σήμερα είναι η σειρά του Γιάνη Βαρουφάκη, που θα χάκαρε ΑΦΜ, και θα δημιουργούσε παράλληλο τραπεζικό σύστημα.
Σας δίνουμε από το new247, το ρεπορτάζ χωρίς περεταίρω σχόλια:

"Ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, καταρχήν μέσα στα πλαίσια του ευρώ αλλά με την δυνατότητα «εν μία νυκτί να μετατραπεί σε μία νέα δραχμή», σχεδίαζε ο Γιάνης Βαρουφάκης, με εντολή του πρωθυπουργού, ως plan B. Αυτό μεταδίδει τουλάχιστον η εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής.
Τις λεπτομέρειες του σχεδίου, τις οποίες ο κύριος Βαρουφάκης αποκάλυψε σε στελέχη ξένων hedge funds, στα πλαίσια διεθνούς forum που έλαβε χώρα στις 16 Ιουλίου, δημοσιεύει η Καθημερινή της Κυριακής.
Ο Χάκερ του υπουργείου Οικονομικών
Ο βασικός κορμός του περίφημου plan B, περιελάμβανε υποκλοπές ΑΦΜ από έναν παιδικό φίλο του κυρίου Βαρουφάκη, όπως ο ίδιος είπε, τον οποίο είχε διορίσει στο υπουργείο οικονομικών ειδικά για να παρακάμψει την "ελεγχόμενη από τις Βρυξέλλες" Κατερίνα Σαββαϊδου. Πώς θα πετύχαινε την υποκλοπή των ΑΦΜ; Με... χακάρισμα (hacking)  της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα της Καθημερινής, ο κύριος Βαρουφάκης θα δημιουργούσε με τους συνεργάτες του μυστικούς λογαριασμούς, συνδεδεμένους με το ΑΦΜ κάθε φορολογούμενου, «χωρίς να το πούμε σε κανέναν» όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος, έτοιμους να ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή, υπό άκρα μυστικότητα. «Με το πάτημα ενός κουμπιού» το σύστημα θα ήταν σε θέση να αποστείλει ένα ειδικό pin σε κάθε φορολογούμενο που θα αντιστοιχούσε σε αυτόν τον μυστικό, παράλληλο λογαριασμό μέσω του οποίου θα μπορούσε ο πολίτης ή η επιχείρηση να πραγματοποιήσει πληρωμές, δημιουργώντας έτσι ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, ενόσω οι τράπεζες θα παρέμεναν κλειστές, εξήγησε ο πρώην υπουργός οικονομικών.
Το σχέδιο έφερε την υπογραφή Τσίπρα
Ο κύριος Βαρουφάκης υποσημείωσε ότι η εντολή που έλαβε η κυβέρνηση Τσίπρα από τον ελληνικό λαό δεν ήταν εντολή εξόδου από το ευρώ, ωστόσο ο ίδιος την ερμήνευε... διασταλτικά ώστε να αφήνει το περιθώριο «να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ», σε περίπτωση που δεν καθίστατο εφικτή η σύναψη βιώσιμης συμφωνίας.
Εντύπωση προκαλεί, τέλος, η ετοιμότητα του κυρίου Βαρουφάκη να προβεί (σε μία ακόμη) διάψευση σε περίπτωση που διέρρεαν οι λεπτομέρειες του σχεδίου του, που ωστόσο δεν δίστασε να αποκαλύψει λέξη-λέξη στους συνέδρους του: «Και αν το κάνουν, θα το αρνηθώ, θα το διαψεύσω», ήταν η απάντηση του στις σχετικές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου.
Πηγή: http://anemosantistasis.blogspot.com/2015/07/blog-post_678.html#ixzz3h0yaE19P